0
Items : 0
Subtotal : 0,00
View CartCheck Out
0
Items : 0
Subtotal : 0,00
View CartCheck Out

Klachtenprocedure

Deze tekst maakt onderdeel uit van de algemene voorwaarden. 

Klachten

 

 1. Het team van MediDerma spant zich in om jou naar volle tevredenheid van dienst te zijn. Ben je niet (geheel) tevreden? Wij stellen het erg op prijs dat je dit in eerste instantie bespreekt met jouw eigen zorgverlener. Het is goed mogelijk dat jouw zorgverlener niet beseft dat jij ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.
 2. Indien de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, kun je zelf ten alle tijden wenden tot praktijkhouder Renate van Waalwijk van Doorn of Annette de Bruijn. Je kunt telefonisch contact met hen opnemen via het algemene telefoonnummer of een mail sturen naar renate@mediderma.nl of annette@mediderma.nl. Je wordt vervolgens uitgenodigd voor een gesprek met één van hen, waarbij het doel is jouw klacht te verhelpen. Indien dit niet leidt tot een gewenste afhandeling zullen zij jou mondeling en schriftelijk informeren over de mogelijkheid gebruik te maken van een officiële klachtenprocedure.

 

Klachtenprocedure

Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kun je gebruik maken van de klachtenprocedure. MediDerma is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici.  Deze Klachten- en geschillenregeling Paramedici biedt jou een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Via de website van het Klachtenloket Paramedici vind je een eenvoudig formulier en nadere uitleg om jouw klacht in te kunnen dienen. Wanneer je nadere vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk om het klachtenloket via de mail of telefonisch te benaderen.

Voor vragen of meer informatie: Klachtenloket Paramedici

e: info@klachtenloketparamedici.nl

t: 030 310 09 29 (bereikbaar van ma t/m vr 9.00 tot 12.30 uur)

Meer informatie vindt u op https://huidtherapie.nl , dit is de website van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten.

Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van MediDerma, zowel voor directe als voor gevolgschade en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van MediDerma beperkt tot het bedrag van de factuur.
 3. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.
 4. MediDerma is niet verantwoordelijk voor schade die voortkomt uit het niet volledige en/of waarheidsgetrouw informatie inzake de algemene gezondheid van de cliënt inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling.
 5. MediDerma kan niet voorspellen hoeveel behandelingen iemand exact nodig heeft en kan daar ook niet aansprakelijk voor worden gesteld. De medewerkers van MediDerma kunnen alleen het gemiddeld aantal behandelingen aangeven.
 6. Indien een behandeling niet aanslaat of als de aandoening (zoals overbeharing, couperose) na verloop van tijd weer terug keert, dan is MediDerma daar niet voor verantwoordelijk en aansprakelijk. Het kan zijn dat bepaalde behandelingen niet het gewenste effect heeft.

Slotbepalingen

 1. In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
 2. Op de tussen de huidtherapeut en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. De huidtherapeut behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
 4. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één maand na dagtekening van de bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de patiënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.

Vraag een gratis consult aan

Wilt u weten wat de huidtherapeut voor u kan betekenen? Maak een afspraak voor een gratis en geheel vrijblijvend consult. Tijdens deze afspraak stelt de huidtherapeut een persoonlijk behandelplan voor u op. Zij geeft uitleg over de behandeling en uw vragen worden beantwoord. U ontvangt de informatie, alsmede een persoonlijke prijsopgave op papier, zodat u alles rustig kan nalezen.