0
Items : 0
Subtotal : 0,00
View CartCheck Out
0
Items : 0
Subtotal : 0,00
View CartCheck Out

Algemene voorwaarden

 

Algemeen

 1. De huidtherapeuten met een vaste aanstelling bij MediDerma zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) en werkzaam conform de beroepscode van de NVH. Alle huidtherapeuten staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.
 2. De cliënt is degene die de huidtherapeut opdracht geeft tot behandeling. Dit kan tevens diens wettelijk vertegenwoordiger zijn.
 3. Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt de huidtherapeut.
 4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval de huidtherapeut voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.
 5. Op een geneeskundige behandelingsovereenkomst (ex Boek 7, titel 7, afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek) tussen de huidtherapeut en de patiënt is tevens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst van toepassing (WGBO).
 6. De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 7. Voor de overeenkomsten die tussen MediDerma en een derde tot stand komen middels aankopen via de webshop van MediDerma zijn de afzonderlijke “Algemene voorwaarden Mediderma Webshop” van toepassing.

Overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen de huidtherapeut en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan de huidtherapeut tot al dan niet geneeskundige behandeling.
 2. De huidtherapeut is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de patiënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

Toestemming

 1. De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandeling toestemming aan de huidtherapeut.
 2. De huidtherapeut kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigt.
 3. De toestemming van de cliënt behelst tevens de bevoegdheid van de huidtherapeut om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking van hulppersonen namens de patiënt te aanvaarden. De huidtherapeut is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersoon en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de huidtherapeut.
 4. In het geval de cliënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal de huidtherapeut geen behandeling (meer) verrichten.

Informatie en vastlegging

De cliënt dient de huidtherapeut voorafgaand aan de uitvoering van de behandeling volledig en zo nodig op eigener beweging op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

Tarieven en zorgverzekering

 1. Het eerste consult is geheel vrijblijvend. Indien het eerste consult niet door de zorgverzekering wordt vergoed, biedt MediDerma dit consult altijd gratis aan.
 2. Tijdens het eerste consult wordt een prijsafspraak gemaakt voor de behandeling. Hierin wordt het te behandelen gebied en de tijdsduur meegenomen. De gemaakte prijsafspraak is per behandeling. De huidtherapeut behoudt zich het recht voor om af te wijken van de gemaakte prijsafspraak indien de tijdsduur of het te behandelen gebied wordt gewijzigd. Dit wordt dan voorafgaand aan de behandeling besproken met de cliënt.
 3. Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van het kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast.
 4. De cliënt draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen al dan niet bij zijn of haar verzekeraar te declareren.
 5. Indien MediDerma de factuur rechtstreeks elektronisch indient bij de zorgverzekeraar van de cliënt en deze wordt vervolgens(gedeeltelijk) afgewezen om wat voor een reden dan ook, dan krijgt de patiënt de (rest)factuur gemaild of thuis gestuurd en de patiënt dient dan het desbetreffende bedrag zelf rechtstreeks aan MediDerma te betalen, binnen de betalingstermijn.

Betaling

 1. De cliënt ontvangt bij zorg die niet vergoed wordt direct na de behandeling de factuur en dient deze tegelijkertijd contant of per pinbetaling te voldoen.
 2. Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de patiënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.
 3. In het geval de cliënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. De huidtherapeut is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. De huidtherapeut is tevens bevoegd incassomaatregelen te nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de patiënt.
 4. Bij betalingsachterstand is de huidtherapeut bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot huidtherapeutische behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.
 5. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de patiënt een klacht tegen de huidtherapeut indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij de huidtherapeut instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.
 6. De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigt of de huidtherapeut verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen

Annulering

 1. In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk 48 (achtenveertig) uur van tevoren bij de huidtherapeut af te zeggen.
 2. Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan is MediDerma genoodzaakt om het dan geldende wegblijftarief in rekening te brengen.
 3. Afspraken kunnen door de cliënt en/of contactpersoon persoonlijk, telefonisch of per e-mailbericht (alleen via receptie@mediderma.nl) worden geannuleerd. De annulering wordt door MediDerma geregistreerd op het moment dat door de cliënt wordt gebeld, deze het antwoordapparaat inspreekt of diens e-mailbericht door de huidtherapeut wordt ontvangen (zie eveneens de contactgegevens op www.mediderma.nl)

Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van MediDerma, zowel voor directe als voor gevolgschade en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van MediDerma beperkt tot het bedrag van de factuur.
 3. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.
 4. MediDerma is niet verantwoordelijk voor schade die voortkomt uit het niet volledige en/of waarheidsgetrouw informatie inzake de algemene gezondheid van de cliënt inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling.
 5. MediDerma kan niet voorspellen hoeveel behandelingen iemand exact nodig heeft en kan daar ook niet aansprakelijk voor worden gesteld. De medewerkers van MediDerma kunnen alleen het gemiddeld aantal behandelingen aangeven.
 6. Indien een behandeling niet aanslaat of als de aandoening (zoals overbeharing, couperose) na verloop van tijd weer terug keert, dan is MediDerma daar niet voor verantwoordelijk en aansprakelijk. Het kan zijn dat bepaalde behandelingen niet het gewenste effect heeft.

Klachten

 1. Het team van MediDerma spant zich in om jou naar volle tevredenheid van dienst te zijn. Ben je niet (geheel) tevreden? Wij stellen het erg op prijs dat je dit in eerste instantie bespreekt met jouw eigen zorgverlener. Het is goed mogelijk dat jouw zorgverlener niet beseft dat jij ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.
 2. Indien de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, kun je zelf ten alle tijden wenden tot praktijkhouder Renate van Waalwijk van Doorn of Annette de Bruijn. Je kunt telefonisch contact met hen opnemen via het algemene telefoonnummer of een mail sturen naar renate@mediderma.nl of annette@mediderma.nl. Je wordt vervolgens uitgenodigd voor een gesprek met één van hen, waarbij het doel is jouw klacht te verhelpen. Indien dit niet leidt tot een gewenste afhandeling zullen zij jou mondeling en schriftelijk informeren over de mogelijkheid gebruik te maken van een officiële klachtenprocedure.

 

Klachtprocedure

Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kun je gebruik maken van de klachtenprocedure. MediDerma is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici.  Deze Klachten- en geschillenregeling Paramedici biedt jou een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Via de website van het Klachtenloket Paramedici vind je een eenvoudig formulier en nadere uitleg om jouw klacht in te kunnen dienen. Wanneer je nadere vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk om het klachtenloket via de mail of telefonisch te benaderen.

Voor vragen of meer informatie: Klachtenloket Paramedici

e: info@klachtenloketparamedici.nl

t: 030 310 09 29 (bereikbaar van ma t/m vr 9.00 tot 12.30 uur)

Meer informatie vindt u op https://huidtherapie.nl , dit is de website van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten.

 

Slotbepalingen

 1. In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
 2. Op de tussen de huidtherapeut en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. De huidtherapeut behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
 4. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één maand na dagtekening van de bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de patiënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.

Vraag een gratis consult aan

Wilt u weten wat de huidtherapeut voor u kan betekenen? Maak een afspraak voor een gratis en geheel vrijblijvend consult. Tijdens deze afspraak stelt de huidtherapeut een persoonlijk behandelplan voor u op. Zij geeft uitleg over de behandeling en uw vragen worden beantwoord. U ontvangt de informatie, alsmede een persoonlijke prijsopgave op papier, zodat u alles rustig kan nalezen.